Zasłanianie ust i nosa obowiązuje również w zakładach pracy

Zgodnie z rozporządzeniem, które weszło w życie w sobotę, 28 listopada nakaz zasłania ust i nosa obowiązuje również w zakładach pracy. Ponadto pracodawca musi zapewnić rękawiczki ochronne i środek do dezynfekcji rąk.

Obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży, , przyłbicy bądź kasku ochronnego obowiązuje również w środkach publicznego transportu zbiorowego; miejscach ogólnodostępnych, w tym: na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, ów leśnych; na terenie wspólnych; w obiektach handlowych i usługowych, placówkach handlowych i usługowych oraz na targowiskach.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów, które weszło w życie 28 listopada nakaz zasłania ust i nosa obowiązuje także w zakładach pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej jedna osoba. Ponadto pracodawca ma obowiązek zapewnienia rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk. Odległość pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy nie może być mniejsza niż 1, metra. Wyjątkiem są zakłady pracy wykonujące działalność, która uniemożliwia zachowanie wymaganej odległości, ale zakład musi wówczas zapewnić środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.

Zgodnie z rozporządzeniem nakaz zasłania ust i nosa obowiązuje również ”w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi ów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny”.

Wprowadzone związane z obowiązkiem zasłania ust i nosa obowiązują do 27 grudnia.

Źródło: polsatnews.pl

#BejmyNEWSZasłanianie ust i nosa obowiązuje również w zakładach pracy