Regulamin zamieszczania komentarzy

Regulamin zamieszczania komentarzy w serwisie bejmy.pl

§ 1

1. Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) określa zasady i warunki zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania komentarzy dodawanych w serwisie bejmy.pl (dalej: “Serwis”).
2. Serwis jest udostępniany przez spółkę MEDIA CYFROWE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Grochowska, nr 69, miejsc. Poznań, kod pocztowy 60-339, Polska, REGON: 381086450, NIP: 7792494753.
3. Ilekroć w Regulaminie mowa o:
a) Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną korzystającą z Usługi na podstawie Regulaminu.
b) MC – oznacza podmiot prowadzący Serwis – spółkę MEDIA CYFROWE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Grochowska, nr 69, miejsc. Poznań, kod pocztowy 60-339, Polska, REGON: 381086450, NIP: 7792494753
c) Formularz – oznacza stronę internetową w Serwisie, która umożliwia Użytkownikowi zamieszczenie jego Komentarza w Serwisie
d) Komentarz – oznacza wypowiedź przesłaną i utrwaloną w Serwisie przez Użytkownika, prezentującą opinię Użytkownika związaną z komentowanym artykułem dostępnym w Serwisie
e) Pseudonim – oznacza wybrane przez Użytkownika oznaczenie Użytkownika, jakim posługuje się on dla oznaczenia autorstwa swojego Komentarza.

§ 2

Komentarz dodawany przez Użytkownika:
a) powinien dotyczyć treści komentowanego artykułu,
b) powinien stanowić zrozumiałą wypowiedź,
c) w miarę możliwości unikać elementów nacechowanych wysokim poziomem emocji,
d) nie powinien zawierać elementów wpływających na merytoryczny przebieg dyskusji, w szczególności prowokować do wypowiedzi agresywnych, wulgarnych, zawierających groźbę użycia przemocy lub nawołujących do użycia przemocy.
e) nie może zawierać bezpodstawnych zarzutów wobec jakichkolwiek osób,
f) nie może naruszać praw autorskich – w szczególności Użytkownik nie może przypisywać sobie autorstwa wypowiedzi, której nie jest autorem ani rozpowszechniać Utworów bez zgody autora, jeżeli taka zgoda jest wymagana,
g) nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, w tym dobrego imienia MC;
h) nie może zawierać treści niestosownych w kontekście informacji o śmierci lub chorobie lub nieszczęśliwym wypadku;
i) nie może stanowić treści marketingowej, w tym oferty sprzedaży towarów lub świadczenia usług,
j) nie może zawierać danych osobowych chyba, że dane te wynikają bezpośrednio z komentowanego artykułu
k) nie może być zamieszczany w Serwisie wielokrotnie

§ 3

1. Dodanie Komentarza za pośrednictwem Serwisu w razie wątpliwości należy uznawać za zgodę na publiczne rozpowszechnianie treści tego Komentarza za pośrednictwem Serwisu oraz zgodę na Regulamin.
2. Użytkownik zamieszcza Komentarz w Serwisie w imieniu własnym, na swoją rzecz i na swoją odpowiedzialność.

§ 4

1. MC jest uprawniony do usunięcia Komentarza, który narusza postanowienia Regulaminu.
2. MC może dokonać modyfikacji Komentarza w części, w jakiej narusza on postanowienia Regulaminu.
3. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji związanej z dodawaniem Komentarza, jego przechowywaniem, udostępnianiem, modyfikowaniem lub usuwaniem.
4. Reklamacja powinna być złożona poprzez wiadomość e-mail.
5. W treści reklamacji Użytkownik powinien powołać jej podstawę oraz żądanie, jakiego Użytkownik oczekuje w związku z reklamacją.
6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni.

§ 5

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
2. MC zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkownika po opublikowaniu tych zmian na stronie internetowej Serwisu (w szczególności poprzez opublikowanie treści Regulaminu zawierającego zmiany), o ile nie zastrzeżono inaczej.
3. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami postanowień Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.